Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Alles Zwart op Wit – 1 maart 2007

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alles Zwart op Wit en de opdrachtgever, tenzij hiervan in de schriftelijke opdracht wordt afgeweken.

Offertes en opdrachten
1. Offertes van Alles Zwart op Wit zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
2. Offertes hebben betrekking op de levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Eventuele volgende herzieningen of wijzigingen zullen apart in rekening worden gebracht.
3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte van Alles Zwart op Wit door de opdrachtgever.
4. Als opdrachtgever wordt door Alles Zwart op Wit beschouwd degene die de opdracht schriftelijk heeft gegeven.
5. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht beknopt omschreven en wordt duidelijk aangegeven:
– het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
– wat de inbreng is van de opdrachtgever;
– welke materialen of gegevens hij aanlevert en binnen welke termijn;
– wie de tekst goedkeurt en binnen welke termijn;
– in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie
tekeningsbevoegd is;
– de wijze waarop de tekst wordt aangeleverd (e-mail, cd-rom, per post e.d.) de uiterste
aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst.
6. Ook worden eventuele bijkomende werkzaamheden vermeld, zoals:
– research;
– eindredactie;
– correctie van zet- en drukproeven en van opgemaakte bestanden;
– vormgeving, drukwerkbegeleiding en afwerking.

Wijzigingen
7. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht is Alles Zwart op Wit gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
8. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd is deze gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
9. In geval van overmacht bij Alles Zwart op Wit zal deze daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. Als vast komt te staan dat nakoming van de verplichtingen van Alles Zwart op Wit binnen twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De opdrachtgever heeft dan de verplichting tot afname en volledige betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Uitvoering
10. Alles Zwart op Wit verplicht zich tot levering van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en conform de briefing.
11. Alles Zwart op Wit verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan duidelijk is dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting blijft van kracht ook na beëindiging van de opdracht.

Leveringstermijn
12. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
13. Bij toerekenbare overschrijding van de leveringstermijn is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering redelijkerwijs niet langer kan worden gewacht. Alles Zwart op Wit is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de betalingsverplichting van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
14. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
15. De opdrachtgever dient een termijn van uiterlijk 10 werkdagen in acht te nemen voor de beoordeling en retourzending van het eerste concept. Alles Zwart op Wit verplicht zich om de herziening binnen 5 werkdagen toe te sturen. De opdracht dient binnen 1 kalendermaand gereed te zijn, tenzij beide partijen anders overeenkomen.

Vrijwaring
16. De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Alles Zwart op Wit tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Aansprakelijkheid
17. Alles Zwart op Wit is niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Alles Zwart op Wit hierop geen beroep kan doen, geldt een vergoeding van maximaal het factuurbedrag.

Betaling
18. Het vastgestelde honorarium geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties in de opdrachtbevestiging.
19. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Buitengerechtelijke zowel als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
20. Facturering geschiedt uitsluitend per e-mail in het kader van het milieuvriendelijk ondernemen.
21. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW van 21%.
22. Bij langdurende of omvangrijke opdrachten kan Alles Zwart op Wit betaling in termijnen verlangen.

Geschillen
23. Op elke overeenkomst tussen Alles Zwart op Wit en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen na levering schriftelijk in te dienen. De betrokken partijen zullen in eerste instantie trachten deze op te lossen in goed overleg. Indien dit onmogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Alles Zwart op Wit.

Auteursrechten
24. De auteursrechten op het werk gaan over op de opdrachtgever op het moment dat deze zijn verplichtingen tegenover Alles Zwart op Wit conform de overeenkomst volledig is nagekomen.

Spaarndam, 1 maart 2007